Toán Lớp 5

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 5

CHƯƠNG TRÌNH EDUTEN PLAYGROUND KHỐI LỚP 5

Là chương trình được thiết kế phù hợp cho trẻ ở độ tuổi từ 10-11. Học sinh được học toán bằng Tiếng Anh thông qua các trò chơi, hệ thống Cúp khuyến khích học sinh luyện tập nhiều hơn và cạnh tranh với các bạn cùng lớp.

Chương trình cũng giúp học sinh chuẩn bị những kiến thức nền tảng cần thiết để học tập theo chương trình Tiếng Anh tích hợp ở bậc học Trung học cơ sở và các bậc học sau này.

PLAYGROUND EDUTEN

Eduten Playground là một kênh cá nhân hóa giúp phụ huynh và học sinh tiếp cận, tìm hiểu và học tập Toán bằng Tiếng Anh theo phương pháp của nền giáo dục Phần Lan nổi tiếng thế giới. Hiện nay, hơn 40% trường học Phần Lan và tại hơn 30 quốc gia khác đang sử dụng Eduten Playground.

EDUTEN PLAYGROUND cùng GIÁO VIÊN hỗ trợ HỌC SINH trực tiếp.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP EDUTEN PLAYGROUND

Bài tập trên Eduten Playground được nhóm theo khoá học, một khóa tương đương một năm học. Một khóa học có khoảng 40 – 50 bài học, và mỗi bài có khoảng 25 – 30 bài tập. Một bài tập bao gồm từ 5 tới 30 phép tính tương đương nhau, và có khoảng 150 loại bài tập khác nhau. Hiện nay, tất cả bài tập đều bằng tiếng Anh.

HỌC TOÁN TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN LAN

1

PHÂN NHÓM HỌC SINH DỰA THEO TRÌNH ĐỘ

Tâm điểm của Eduten Playground là chức năng giúp giáo viên giao cho học sinh những thử thách phù hợp với trình độ một cách dễ dàng. Học sinh trình độ cao hơn nên được làm bài nâng cao hơn còn học sinh trình độ kém hơn nên được làm bài căn bản hơn. Có ba nhóm trình độ: nhóm khởi động (preliminary assignments – bài tập khởi động), nhóm chính (assignments – bài tập) và nhóm nâng cao (bonus assignments – bài tập thêm).

2

SĂN CÚP

Mỗi khi hoàn thành bài tập, học sinh sẽ được nhận điểm. Các em cũng có thể làm bài lại bao nhiêu lần tùy thích. Khi số điểm của học sinh đạt đến một phần trăm nhất định so với tổng số điểm có thể đạt được trong nhóm chính, học sinh sẽ được nhận cúp cho bài học đó.

3

Đánh Giá

Giáo viên theo dõi tiến triển của học sinh qua chức năng phân tích dữ liệu học tập. Phân tích của Eduten Playground có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình học tập của từng cá nhân học sinh, và giúp giáo viên hỗ trợ học sinh dựa vào nhu cầu, điểm mạnh, yếu cá nhân.

​. 

Đăng ký nhận tài khoản trải nghiệm miễn phí

Hoàn tất quy trình, bạn sẽ nhận được tài khoản đăng nhập vào học ngay.

       CHƯƠNG TRÌNH EDUTEN PLAYGROUND KHỐI LỚP 5

Chương trình Toán Tiếng Anh Eduten Playground Khối 5 là chương trình được thiết kế phù hợp cho trẻ ở độ tuổi từ 10-11. Học sinh được học toán bằng Tiếng Anh thông qua các trò chơi, hệ thống Cúp khuyến khích để luyện tập nhiều hơn và cạnh tranh với các bạn cùng lớp. Chương trình cũng giúp học sinh chuẩn bị những kiến thức nền tảng cần thiết để học tập theo chương trình Tiếng Anh tích hợp ở bậc học Trung học cơ sở và các bậc học sau này.

Nội dung chương trình:

1. Basic arithmetic operations (Extra) – Decimal numbers and fractionsPhép tính toán số cơ bản (Thêm) – Số thập phân và phân số2. Reducing fractions, adding and subtracting mixed numbers – Extra (difficult topic) – Reducing fractionsChuyển phân số về dạng tối giản, cộng và trừ hỗn số – Thêm (chủ đề nâng cao) – Chuyển phân số về dạng tối giản3. Multiplying and dividing fractions – Nhân và chia phân số4. Extra round: Problem solving – Bài tập thêm: Giải toán5. Revision of the basic arithmetic operations – Ôn tập phép tính toán số cơ bản6.  Decimal numbers – Số thập phân7. Hundredths – Phần trăm8. Addition and subtraction with decimal numbers – Cộng và trừ số thập phân9. Units of mass and volume – Đơn vị khối lượng và dung tích10. Revision: Decimal numbers – Ôn tập: Số thập phân11. Decimal numbers: Columnar addition and subtraction, comparing – Số thập phân: Cộng và trừ theo cột, phép so sánh12. Multiplying a decimal number – Nhân số thập phân13. Dividing a decimal number – Chia số thập phân14. Division and decimal numbers – Phép chia và số thập phân15. Percentages, fractions and decimals – Phần trăm, phân số và thập phân16. Calculating percentages – Tính toán với phần trăm17. Calculating percentages, Extra: Prices -Tính toán với phần trăm, Thêm: Giá cả18. Triangles – Hình tam giác19. Area: Triangles and parallelograms – Diện tích: Hình tam giác và hình bình hành20. Circles – Hình tròn21. Circumference and area of a circle – Chu vi và diện tích của hình tròn22. Rectangular cuboids – Hình khối chữ nhật23. Perimeter, area, volume – Chu vi, diện tích, dung tích24. Quadrilaterals and solid figures – Hình tứ giác và hình khối25. Time and units of time – Thời gian và đơn vị thời gian26. Time and velocity – Thời gian và vận tốc27. Velocity and times – Vận tốc và khoảng thời gian28. Number line and equations – Dãy số và phương trình29. Revision: Fractions and mixed numbers – Ôn tập: Phân số và hỗn số30. Measurement – Đo lường31. Revision of basic arithmetic operations – Ôn tập phương trình toán học cơ bản32. Revision: Measurement – Ôn tập: Đo lường33. Revision of geometry – Ôn tập hình học34. Eduten Playground’s extra – Bài thêm của Eduten Playground35. Eduten Playground’s vexatious – Đóng góp của Eduten Playground36. Revision of percentages – Ôn tập phần trăm

Copyright 2017, Company Name

Disclaimer  |  Privacy

X